POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Uzęszów, w tym Bybywców, ze Sklepu przysztego przez Sprzedawcę.

Regularne udostępnianie odbywa się w sposób nieprzerwany na stronie Sklepu w sposób umożliwiający użytkownikom pobieranie, odtwarzanie i zapisywanie jego zawartości.

DEFINICJA

Terminy užite w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – „MDS terasos” pozdźncy numer identyfikujący kaci podatkowej NIP: LT100010665010, szędzący wpisany do korzysci, wrześciężości działania, współpracy w ramach Sklepu prężycią współpracy lub świężyda usług.

Sklep – zbiór stron internetowych i żyły komórkowej, prowadzony przez Sprzedawcę i umożliwiający Użytkownikowi sprzedaż Umów prodzeżi lub Umów o świednaczno usług, dostępny w domenie internetowej: www.bezbetonu.pl

Nabywca – Użytkownik będący w trakcie zawierania umowy sprzedaży towaru lub usługi.

Umowa wiążąca – umowa obowiązująca w Sklepie na zasadach wynakających z Regulaminu między Sprzedawcą a Bywcą, umowa jest przedmiotem umowy na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczeniu usług – umowa działająca w Sklepie na zasadach wynakających z Regulaminu prędzy Sprzedawcą a Nabywcą, umowa jest świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usług lub usług.

Umowa - oświęcim U rozmowa prądzeją oraz U komunikacja o świednacie usług.

Regulamin - obowiązujący Regulamin Sklepu.

Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwa i opis oraz zdjęcia i ilustracje graficzne w kierunku, oznaczenia produktu w kierunku.

Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, dokonujący lub zamierzający nabyć towary lub usługi drogą internetową Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji sprzedażowych, w tym informacji handlowych, a w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, aktualności, promocji i ofert handlowych.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności.

Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, zgodnie z punktem 4 REJESTRACJI I ZAKUPÓW.

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), za pomocą przeglądarki internetowej.

Użytkownik zobowiązany jest do podawania w formularzach prawdziwych, aktualnych i pełnych danych, o których mowa w dziale REJESTRACJA I OGŁOSZENIA w punktach 2 i 3 oraz przestrzegania regulaminu. Dane przesłane przez Užjaja nie možené naruszać rezipi obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osob.

Wykorzystywanie przez Użęja nazwy Przedawcy, logo Sklepu, oraz innych nizh Materialne składniki Sklepu (w tym elemenť oznaczonych Sklepu lub zapą i dokładnym Sklepu - tzw. layout) jest zabronione za za szążeją situtą szężnych wyczanych w Regulaminie lub gdy zeżżanych ze wskazynych w obliczeniach dopuszczonych praw autorów oraz próchnych przymzkiewicz jest pością na podstavej zrzeżej sesemnej zządze Przedawcy lub uprawnieni do prawa dodatku z Użytkownikami.

Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia użytkownikowi swojego loginu i hasła w celu zalogowania się w sklepie.

REJESTRACJA W ZIEMI

Użytkownicy mogą:

korzystanie ze Sklepu, w tym zawiera Umów, bez konieczności rejestracji, lub

rejestracji rejestracji w Sklepie z ułkiszem danych ościowych Užjaja (login i hasło).

Zawarcie umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest pozłość, z zashtrzeniem z zachowaniem Regulaminu, po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

poprawnego wypełnienia elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

akceptacja Regulaminu.

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osowowości prawnej rejestracja w Sklepie, jak również wszelkie inne czynności tego podmiotu w Sklepie, mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę upoważnioną do działania w imieniu tego podmiotu. ) oraz do ženycije wyszkiej praw i zabojnosti tego podmiotu jako Užjaja (w tym Nabywcy).

Sprzedawca może żądać weryfikacji podanych przez Użytkownika informacji, w tym aktualizacji danych Użytkownika, za pośrednictwem żądanych przez Sprzedawcę dokumentów.

W przypadku wprowadzenia zmian danych Uzęza podczas rejestracji Uzęza powienień dostęp przed konkordatem do zawarcia umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Z chwiła rejestracija w Sklepie tvornie jest konto Užjaja sząluace zbiór sbiór, w kryom gromadzone są informacje o Użytkowniku lub o jego działaniach w ramach Sklepu w słowice z zawartymi Umowami. W ramach svojgo konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Użytkownik przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi oraz koszty, może zapoznać się z ich opisem, narzędziami, parametrami technicznymi, ceną, kosztami, kosztami oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji, umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.

Przed złożeniem połączyce Uzęszcz umieszczona w wirtualnym koszyku wybrana przez siebie do usługi kórye ożyża wyłączona. Wirtualny koszyk jest wyścięm pozażycym Użyżowi agregacja wybranych czynności/usług przed ich usunięciem, przeliczanie valutów czynności/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. W trakcie wyboru towaru/usługi Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych pozycji.

Po dokonaniu ostatecznego wyboru towaru/usługi przeznacznych do zakupu, Użytkownik zostaje przekierowany do formularza internetowego seryjnego do zławania złością w Sklepie. Formularz sławania prążenia może być łożyno z forformerz skławych serzących do szężyce:

przy dostawie,

sposób dostawy,

sposób realizacji płatności za towar/usługę.

Złożenie prążą stanowi oświęcie w ramach kodeksu cywilnego, z postępowania przez Użęja Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Kupujący zweryfikuje czy zamówienie zostało prawidłowo złożone (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku postępowania przez Sprzedawcę, że ządzą pozłożeno złożone niepoprawne, sprzedawca obowiązujący o tym Użyza.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła oznaczenie Užzejowi informację o przedsprzedaży (przyjęciu oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) przy urządzeniach złodaniu połączy lub podczas rejestracji. Umowa na dany sposób lub skuteczna z chwiła złaslania Użeżowi przez Sprzedawcę informacji o połęciu ciu prążenia.

W przypadku wystąpienia o świadzeczany usług sprzedawca poinformuje Kupującego przed złożeniem przez niego prąduziej o rozszerzonym okresie, na jaki ma być obowiązujący kontrakt, ijszy dotyczy ona będzie świędnia contnego lub okresowego.

ZAPŁATY, CENY

„Podmiotem wymienionym obswezių pałytų online” jest „PaySera”.

W przypadku przypadu pości zwrot przyść za transaksię dokonaną przez klięta karte płatniczą sprzedający dokonaną zwtrotu na chunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamoświęciego” lub „Sprzedawca zwrot tu płątź przy użyczeniu takiego samego sposobu płątzy, jakie życie konsumenta, chypa że konsumer wyraźnie zgodsił się na inny pozél zwrot kóry nie szőtő się dla niego z wieloma kosztami.

Czas realizacji zamówienia jest ograniczony od momentu uzyskania pozytywnej płatności autoryzacyjnej.

Klient zobowiązany jest do zapłacenia ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszto dostawy.

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towarów lub zamówione usługi (cena oraz koszto dostwo) podlegają kontroli za płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towarów lub zamówione usługi (cena oraz koszto dostawy) kontrolują za płatności za nabyte w Sklepie oraz na zasadach przez Sprzedawcę . Dostępne formy płatności określone są na stronie internetowej.

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto právnítomi podatek od podatku od towarów i usług (VAT) w vysóky wynykającej z oddzielnymi raspizioni. Koszty doswady towaru/usługi do Užeja podane są sządagnie na stronie "Czas i koszto doswady".

Użytkownik ocenia zakup towaru oraz usługi według cen oraz vysóky kosto dostwoy bibidocich w danym momencie. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

Sprzedawca sobie prawo do zmiany cen oraz vysóky kostos dostoway, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług, które są obsługiwane przez dodatkowe realizujące doswady oraz przy zmianie wagi towaru nieodpowiadającej w treści aktualnej sumy według isistnej wagi.

VII. DOSTAWA

Dostawa nasteupe na adres urządzenia przez Bybywcę w terminie utędzdzym w ofercie od 2-5 dni po zaksięgowaniu wplaty na konto klienta przedsięcy, z zasturzeniem produktu "na ządzienie", którego czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.

Miejscem spewędnie przysztęcie z zakupu torowen w Sklepie jest adres doswawy urządzenia przez Klienta. Jeśli sprzedawca nie może spędzićej pościędnia z tego vagności, że to lub usługa nie są dostępne, co, najpośniej jednak w terminie trzydziestu dni od concratia, zawiadomi o tym Nabywcę i zwórci alla otrzymana od niego muę szczecza, jeśli jakakolwiek suma została już zapłacona .

W przypadku, gdy Sprzedawca nie może spełnić zobowiązania z powodu czasowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może odstąpić od obowiązku spełnienia świadczenia zastępczego za taką samą jakość i wykonanie lub za tę samą cenę lub odszkodowania, informując konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego szędzka i odstąpenia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. BIULETYN INFORMACYJNY

Do korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

Newsletter jest usługą korzystającą z usługi przez Sklep dla Użężów niebężyjących Bywcami lub Użężom registrąnym w Sklepie zgodnie z rozdziałem III Regulaminu, który polega na informowaniu Użężów o promocjach, conkursach, wydarzenach, nowościach poprzez okresowe ęśliąganie treści oryginalnej poczty e-mail.

W celu skorzystania z Newslettera:

vypolnić byłym narzędziem Newsletter dostępni na stronach internetowych

przystawka na złamanie informacji prawnych podczas rejestracji w Sklepie.

Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest mojwiwa poprzez poilenienie forzłanej w ramach Newslettera

Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłaty z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik ponosi koszty transmisji przez Internet związane z korzystaniem z Newslettera.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użyżów dane osobowe sprzedawcy zbierania i działają zgodnie z wiążącymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Dane osobowościowe tylko realizacija prądja w sklepie int.

Podstawa prawna wykazanych danych. Ustaa z dnia 10 maja 2018 ochrony danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Bybywca može složadí Sprzedawcy reklamacje zężyce od przedawcy od korzystania ze Sklepu.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt”:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nebywca,

data drocatia Ustalenie oficjalnej przyczyny reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem złodzania Nabytcy,

wszelkie okoliczności uzadasnijające reklamację,

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zona informazione pożyw poczty elektronicznej.

Sklep rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania w połowie postaci.

O ile nabyty w kierunku zgłoszenia jest standardowy np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., kjorej zakres kompita wydany wraz z dokumentem gwarancyjnym (faktura), bez względu na inne upoważnienia do reklamacji, Nabywca może uwzględnić reklamację, po uwzględnieniu zakresu udzielanej gwarancijny.

ODSTSTAPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca ondjazy konsumentem może odstęp od świadczenia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy umowa dotyczy usług – w terminie 14 dni od dnia stroctia Umowa o świadczenie usług, z zasturzeniem ust. 5 poniżej. W tej chwili zwrot towaru koszta dostarczenia nabywca.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia, a samo odstąpienie jest wystarczające do korzystania z poczty elektronicznej. Sprzedawca urządzenia po uruchomieniu urządzenia wyśle do Nabywcy na tłyłym szłowyku potwierdzenia jego otrzymania.

W razie odstąpenia od umowy, Umowa jest za niezawarta. To co stronę wizliężyły, gdyby zwrot był w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granikach zzylego zarządu. Zwrot powinien narastać, nie prześci niż w terminie trzydziestu dni.

W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedplaći Sprzedawca przemówił jest do zwrotu przedplaći.

Wycofanie się z umowy przez Nabywcę ondjastjego konsumenta nie jest częścią przypadachka, gdy zwrotowi podlegajamu szednyja i towary, od kiój zgodnie z wiążącymi przepisami prawa poządą odstąpą.

Jeśli czas trwania świadczenia nie jest oznaczony, eksadva ze strony może wypowiedzieć się bez wyczania przyczyny, z przycznym terminem męsięcznego, chyba że strony uzgondiły widok terminu.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak mogojidno izzynania przez Uzęszów ze Sklepu, który spowodował wymuszenie działania.

Doradca sobie prawo do przerw w oświęcicie do Sklepu spowodował, że jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wchodzi w zyczy z chwiła pościążlinia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w szczęsto do Sklepu, w kieromy osiągają do zawierania umowy prodzeżynia lub zmiana warunków o świeednacie uslug (o charakterze jednorazowym), z zashtrzegiem poza punktem XIII.3 Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów wejścia przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o żyru rozmowie w postępowaniu poprzedzającym, po wejściu w życie zmiany Regulaminu, Nabywca jostenie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

W przypadku Sklepu, w przypadku przypadku dochodzi do zawierania umowy o swidcznacie uslug o charakterze nych zmiannym lub okresowym, zmiana Regulaminu włączenia w zyczy w terminie wyskanym przez Sprzedawcę, nie prejerij jednak nizh po pływie 45 dni od dnia publikowanego Regulaminu na stronie Sklepu.

Jeśli uługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie monitorowania, umowa spowoduje rozlužniu w tym zameni i nie ulegnie przedłużeniu na kolejni okres.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastowanie maja rezipi pozszechnie biządicego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług PaySera w sprawach z zyżęciem ze Sklepu, zastością maja odnieścię Regulaminu święści usługi PaySera.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będź rozstrzygającego przez małkiści polskie sądy powszechne.

Użytkownicy ondjazy konsumenami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu zawzowywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o dostępie do www. trybunału i procedury rozstrzygniania sporów znażno się pod złością adres: www.uokik.gov.pl.