1. Stanowisko ogólne

1.1 Niniejssa polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych poufnych poufnych wyszęciejów, w tym danych osób, przez administratora tych danych, czyli podmio wrześcię Sklep kontynuuje sprzedaż.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu, zazonosti znadno definicje ujjete w Regulaminie Sklepu.

1.3 Operator Sklepu Sprzedawca dokłada keścienich prowadzących w celu ochrony praw Użyzów, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Przedawcy i geżytów Uzęszyów. Informacje tutaj (w tym dane osobowe Użyżów) są objęte ochroną, a forzącere internetowe przeżyce do przezłany tych informacji są chronione protokotelem szeczkiści SSL, dzięki czemu proces przesyłania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użyżów Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby były one chronione przy użyciu osób do tego nieuprawnionych, którym zabraniają tego osoby do tego nieuprawnione, którym zabrania się naruszania prawa kraju, lub którzy je zmieniają, gubią, uszkadzają lub niszczą.

2. Dane osobowe

2.1 W trakcie korzystania ze Sklepu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niezbędnych danych Sprzedawcy:

rejestracija w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy podczas, adres doswady, nr tel., adres e-mail)

przy równaniu korzystania z usług Newslettera (adres e-mail),

przy złądaniu prążą (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres doswawy, nr tel., adres e-mail)

2.2 Mile widziane jest podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. Podanie danych, o których mowa w pkt.2.1. jest konieczne w przypadku słowieżyw w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz udostępniać dane osobowe bez uprzedniej rejestracji oraz udostępniać dane osobowe.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych osób Uzęszów dokonujących rejestracji w Sklepie z użyczeniem danych ościowych pojościędz z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupów warowych lub usług z użyczeniem danych oświęciowych z PayU, Sprzedawca otrzyjen te dane – Odpowiedziden – od Grupy Allegro lub PayU, za wspólną Użyżów oraz w Zakres vysznejnem do realizacji przez Sprzedawcę celów wrzączanych ułężyce. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 szągą 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawie z dnia 18 lipka 2002r. o świadczenie usług drużą elektroniczną. Podanie przez Užjaja swoich danych osobowych jest przyczyną.

2.5 Dane osobowe Użyza męże bić szedł podmiot uprawnionym do ich otrzymania na mocy bibidowych rezipiżenia prawa, w tym masz organom wymaranu prądowściowści. Dane osobowe Użyżów męże bić odze przekazyane lub ujawnniane – w vyżycznym i zależnym – podmiotom zewnętrznym, w tym pomtitom na zlecenie Sprzedawcy activitie z zawartą z Nabywcą Umowa, m. w. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawę zamówionych towarów. Dane osobowe Uzęsów (w tym ich adresy e-mail) mogą być również ujawnione przez Sprzedawcę WooCommerce w związku ze sprzedażą Sklepu, w tym w związku z korzystaniem przez Sprzedawcę z WooCommerce do działań Sprzedawcy vynykających z umową pomiędzy Sprzedawcą a WooCommerce, umożliwiające korzystanie przez Sprzedawcę z szążycych do powiązania Sklepu.

2.6 Sprzedawca zapjewnia Użytkownikom, których dane są przez nas przetwarzane, prawo dostępu do danych owynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa accesia do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli własnej danych osobowych na zasady stosowane w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji praw do kontroli technicznej własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wnesienia pisma, umotywowanego dozzania zakończenia wykonania jego danych ze zuzę na jego przedsionkowe situatija, a zaże wnesienia spreziju względem oceny jego danych, gdy doskonałe wykonanie je gdy jest to konieczne dla polwienia prawnie usprawiedliwionych celzul dobrych przez Sprzedawcę lub Dostawcę życzeń, które wykazują wobec standardu marketingowego, lub zarabiają przez Sprzedawcę danych osób Ulepszy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

2.8 Informacje poufne dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, są chronione przez Sprzedawcę na wypadek ich ujawnienia lub utraty albo ujawnienia lub utraty.

3. Ciasteczka (ciasteczka)

3.1 Sprzedawca używa zwykłych plików „cookies”. Informacje zbierane za pomocą plików "cookies" pozwalają nam dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, a także przetwarzać ogólne statystyki dotyczące korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji umożliwiającej zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu, może jednak spowodować pewne niedogodności. Szczegółowe zasady odności się do plików „cookies” określa Polityka Cookies.